Tổng quan

Tổng quan

267 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1:  /i/ và /ɪ/

Bài 1: /i/ và /ɪ/

297 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2: /uː/ và /ʊ/

Bài 2: /uː/ và /ʊ/

179 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3: /e/ và /æ/

Bài 3: /e/ và /æ/

162 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4: /ɑː/ và /ʌ/

Bài 4: /ɑː/ và /ʌ/

98 lượt xem . 16/05/2017
Bài 5: /ɔː/ và /ɒ/

Bài 5: /ɔː/ và /ɒ/

102 lượt xem . 16/05/2017
Bài 6: /ɜː/ và /ə/

Bài 6: /ɜː/ và /ə/

0 lượt xem . 16/05/2017
Bài 7: /ɪə/, /əʊ/ và /eə/

Bài 7: /ɪə/, /əʊ/ và /eə/

102 lượt xem . 16/05/2017
Bài 8: /eɪ/, /ɔɪ/ và /aɪ/

Bài 8: /eɪ/, /ɔɪ/ và /aɪ/

97 lượt xem . 16/05/2017
Bài 9: /əʊ/ và /aʊ/

Bài 9: /əʊ/ và /aʊ/

71 lượt xem . 16/05/2017
Bài 10: /p/ và /b/

Bài 10: /p/ và /b/

71 lượt xem . 16/05/2017
Bài 11: /t/ và /d/

Bài 11: /t/ và /d/

87 lượt xem . 16/05/2017
Bài 12: /k/ và /g/

Bài 12: /k/ và /g/

75 lượt xem . 16/05/2017
Bài 13: /f/ và /v/

Bài 13: /f/ và /v/

77 lượt xem . 16/05/2017
Bài 14: /s/ và /z/

Bài 14: /s/ và /z/

91 lượt xem . 16/05/2017
1 2