Tổng quan

Tổng quan

207 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1:  /i/ và /ɪ/

Bài 1: /i/ và /ɪ/

228 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2: /uː/ và /ʊ/

Bài 2: /uː/ và /ʊ/

142 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3: /e/ và /æ/

Bài 3: /e/ và /æ/

120 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4: /ɑː/ và /ʌ/

Bài 4: /ɑː/ và /ʌ/

62 lượt xem . 16/05/2017
Bài 5: /ɔː/ và /ɒ/

Bài 5: /ɔː/ và /ɒ/

67 lượt xem . 16/05/2017
Bài 6: /ɜː/ và /ə/

Bài 6: /ɜː/ và /ə/

0 lượt xem . 16/05/2017
Bài 7: /ɪə/, /əʊ/ và /eə/

Bài 7: /ɪə/, /əʊ/ và /eə/

62 lượt xem . 16/05/2017
Bài 8: /eɪ/, /ɔɪ/ và /aɪ/

Bài 8: /eɪ/, /ɔɪ/ và /aɪ/

52 lượt xem . 16/05/2017
Bài 9: /əʊ/ và /aʊ/

Bài 9: /əʊ/ và /aʊ/

35 lượt xem . 16/05/2017
Bài 10: /p/ và /b/

Bài 10: /p/ và /b/

37 lượt xem . 16/05/2017
Bài 11: /t/ và /d/

Bài 11: /t/ và /d/

49 lượt xem . 16/05/2017
Bài 12: /k/ và /g/

Bài 12: /k/ và /g/

39 lượt xem . 16/05/2017
Bài 13: /f/ và /v/

Bài 13: /f/ và /v/

43 lượt xem . 16/05/2017
Bài 14: /s/ và /z/

Bài 14: /s/ và /z/

56 lượt xem . 16/05/2017
1 2