Tổng quan
Tổng quan
189 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1:  /i/ và /ɪ/
Bài 1: /i/ và /ɪ/
216 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2: /uː/ và /ʊ/
Bài 2: /uː/ và /ʊ/
134 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3: /e/ và /æ/
Bài 3: /e/ và /æ/
113 lượt xem . 16/05/2017
Phần 1 Shopping
Phần 1 Shopping
385 lượt xem . 08/05/2017
Phần 2 Restaurant
Phần 2 Restaurant
83 lượt xem . 15/05/2017
Phần 3 Accommodation
Phần 3 Accommodation
87 lượt xem . 15/05/2017
Phần 4 Office
Phần 4 Office
79 lượt xem . 15/05/2017
Tập 1 Phỏng vấn
Tập 1 Phỏng vấn
142 lượt xem . 15/05/2017
Tập 2 Hỏi về thông tin công ty
Tập 2 Hỏi về thông tin công ty
74 lượt xem . 15/05/2017
Tập 3 Hỏi về thời gian nghỉ lễ
Tập 3 Hỏi về thời gian nghỉ lễ
85 lượt xem . 15/05/2017
Tập 4 Ngày làm việc đầu tiên
Tập 4 Ngày làm việc đầu tiên
82 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1 Greetings - Chào hỏi
Bài 1 Greetings - Chào hỏi
123 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2 Meeting - Gặp gỡ
Bài 2 Meeting - Gặp gỡ
103 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3 Saying goodbye - Tạm biệt
Bài 3 Saying goodbye - Tạm biệt
81 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4 Introduction - Giới thiệu
Bài 4 Introduction - Giới thiệu
82 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1 Tên và tuổi
Bài 1 Tên và tuổi
86 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2 Địa chi và quê quán
Bài 2 Địa chi và quê quán
84 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3 Trình độ học vấn
Bài 3 Trình độ học vấn
80 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4 Kinh nghiệm làm việc
Bài 4 Kinh nghiệm làm việc
85 lượt xem . 16/05/2017