Tổng quan
Tổng quan
241 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1:  /i/ và /ɪ/
Bài 1: /i/ và /ɪ/
260 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2: /uː/ và /ʊ/
Bài 2: /uː/ và /ʊ/
163 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3: /e/ và /æ/
Bài 3: /e/ và /æ/
144 lượt xem . 16/05/2017
Phần 1 Shopping
Phần 1 Shopping
423 lượt xem . 08/05/2017
Phần 2 Restaurant
Phần 2 Restaurant
113 lượt xem . 15/05/2017
Phần 3 Accommodation
Phần 3 Accommodation
116 lượt xem . 15/05/2017
Phần 4 Office
Phần 4 Office
108 lượt xem . 15/05/2017
Tập 1 Phỏng vấn
Tập 1 Phỏng vấn
244 lượt xem . 15/05/2017
Tập 2 Hỏi về thông tin công ty
Tập 2 Hỏi về thông tin công ty
102 lượt xem . 15/05/2017
Tập 3 Hỏi về thời gian nghỉ lễ
Tập 3 Hỏi về thời gian nghỉ lễ
118 lượt xem . 15/05/2017
Tập 4 Ngày làm việc đầu tiên
Tập 4 Ngày làm việc đầu tiên
111 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1 Greetings - Chào hỏi
Bài 1 Greetings - Chào hỏi
166 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2 Meeting - Gặp gỡ
Bài 2 Meeting - Gặp gỡ
135 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3 Saying goodbye - Tạm biệt
Bài 3 Saying goodbye - Tạm biệt
108 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4 Introduction - Giới thiệu
Bài 4 Introduction - Giới thiệu
115 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1 Tên và tuổi
Bài 1 Tên và tuổi
119 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2 Địa chi và quê quán
Bài 2 Địa chi và quê quán
116 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3 Trình độ học vấn
Bài 3 Trình độ học vấn
113 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4 Kinh nghiệm làm việc
Bài 4 Kinh nghiệm làm việc
117 lượt xem . 16/05/2017