Tổng quan
Tổng quan
40 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1:  /i/ và /ɪ/
Bài 1: /i/ và /ɪ/
58 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2: /uː/ và /ʊ/
Bài 2: /uː/ và /ʊ/
31 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3: /e/ và /æ/
Bài 3: /e/ và /æ/
28 lượt xem . 16/05/2017
Phần 1 Shopping
Phần 1 Shopping
130 lượt xem . 08/05/2017
Phần 2 Restaurant
Phần 2 Restaurant
17 lượt xem . 15/05/2017
Phần 3 Accommodation
Phần 3 Accommodation
13 lượt xem . 15/05/2017
Phần 4 Office
Phần 4 Office
13 lượt xem . 15/05/2017
Tập 1 Phỏng vấn
Tập 1 Phỏng vấn
38 lượt xem . 15/05/2017
Tập 2 Hỏi về thông tin công ty
Tập 2 Hỏi về thông tin công ty
15 lượt xem . 15/05/2017
Tập 3 Hỏi về thời gian nghỉ lễ
Tập 3 Hỏi về thời gian nghỉ lễ
13 lượt xem . 15/05/2017
Tập 4 Ngày làm việc đầu tiên
Tập 4 Ngày làm việc đầu tiên
17 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1 Greetings - Chào hỏi
Bài 1 Greetings - Chào hỏi
16 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2 Meeting - Gặp gỡ
Bài 2 Meeting - Gặp gỡ
18 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3 Saying goodbye - Tạm biệt
Bài 3 Saying goodbye - Tạm biệt
14 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4 Introduction - Giới thiệu
Bài 4 Introduction - Giới thiệu
10 lượt xem . 16/05/2017
Bài 1 Tên và tuổi
Bài 1 Tên và tuổi
14 lượt xem . 16/05/2017
Bài 2 Địa chi và quê quán
Bài 2 Địa chi và quê quán
16 lượt xem . 16/05/2017
Bài 3 Trình độ học vấn
Bài 3 Trình độ học vấn
9 lượt xem . 16/05/2017
Bài 4 Kinh nghiệm làm việc
Bài 4 Kinh nghiệm làm việc
14 lượt xem . 16/05/2017